اصلاح مقررات پيش دانشگاهي بزرگسالان و داوطلبان آزاد
1391\07\08 - 1:33 PM

تهران / واحد مرکزی خبر / مکتوب 1391/07/08
معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش از اصلاح آئین نامه دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان و داوطلبان آزاد و تطبیق آن با دوره پیش دانشگاهی روزانه خبر داد.
ابراهیم سحرخیز در مصاحبه با خبرنگار ما افزود: در سال تحصیلی گذشته ، نظام آموزشی مدارس روزانه از نظام نیم سالی واحدی یا ترمی به سالی واحدی تغییر کرد و به تبع آن تغییراتی در عناوین درسی ایجاد شد .
وی گفت: بر اساس این تغییرات ، دروسی مانند شیمی و فیزیک که در شماره 1 و 2 در دو نیم سال عرضه می شد به یک عنوان درسی تبدیل شد و با اجرای این نظام آموزشی ، دانش آموزان مطابق سالی واحدی به پیش دانشگاهی رفتند.
سحرخیز افزود: بر اساس بخشنامه جدید، دانش آموزانی که در نظام سالی واحدی روزانه دوره پیش دانشگاهی نتوانسته اند مدرک بگیرند یا در برخی واحدهای درسی قبولی نشده اند باید به مدارس بزرگسالان منتقل شوند و در این مدارس نام نویسی کنند.
وی گفت: با توجه به تغییرات سال گذشته در پیش دانشگاهی مدارس روزانه لازم بود امسال هم دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان و داوطلبان آزاد برای سازگار شدن با مدارس روزانه تغییر کند به این علت با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش عناوین درسی بزرگسالان نیز شبیه عناوین دوره روزانه شد.
سحرخیز افزود: بر اساس این مصوبه ، کسانی که در سال تحصیلی گذشته نتوانسته اند دوره پیش دانشگاهی را بگذرانند به جای نظام آموزشی پیشین ، خود را با آئین نامه جدید تطبیق می دهند و از
این پس عناوین درسی دوره پیش دانشگاهی در مدارس بزرگسالان مانند عناوین روزانه است.
با اصلاح آئین نامه دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان و داوطلبان آزاد ، نظام آموزشی این مدارس نیز مانند روزانه از نیم سال واحدی به سالی واحدی تغییر کرد و عناوین درسی آن نیز از عناوین مجزای1 و 2 به یک عنوان درسی تبدیل شد.
پایه پیش دانشگاهی دارای 24 واحد درسی است.