کاهش بارندگي ها در 56 درصد مساحت کشور
1392\01\27 - 10:55 AM

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1392/01/26
معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش بارندگی های شش ماه نخست سال آبی جاری در 56 درصد مساحت کشور در مقایسه با میانگین دوره درازمدت خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو ، یعقوب همتی گفت : در نیمه نخست سال ابی جاری میانگین بارش ها در 11 درصد مساحت کشور 20 تا 40 درصد و میزان بارندگی ها در 45 درصد مساحت کشور از صفر تا 20 درصد در مقایسه با میانگین دوره مشابه درازمدت کاهش یافته است.
وی افزود: در این مدت، حجم بارش ها در 36 درصد مساحت کشور از صفر تا 20 درصد، در چهار درصد مساحت کشور از 20 تا 50 درصد و در چهار درصد مساحت کشور نیز بیش از 50 درصد افزایش یافته است.
همتی گفت : در شش ماه نخست سال آبی 92 - 91، میزان تجمعی ریزش های جوی در ماه های مهر و آبان از دوره مشابه سال آبی گذشته کمتر بوده اما از ماه آذر تا اسفند بارش ها همواره از میزان مشابه سال آبی پیش بیشتر بوده است.
معاون هماهنگی حوضه های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم کل ریزش های جوی شش ماهه نخست سال آبی 92 - 91 را افزون بر 288 میلیارد و 405 میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود : این میزان معادل 175 میلیمتر بارندگی است.
وی ادامه داد: میزان ریزش های جوی شش نخست سال آبی
جاری در مقایسه با میانگین بلندمدت یک درصد کاهش داشته که رتبه 22 بیشترین بارش را در سری 45 سال آماری کشور دارد.
همتی ، رتبه نخست حجم بارندگی شش ماهه را در 45 سال گذشته مربوط به سال آبی 72 - 71 به میزان 268.5 میلیمتر و رتبه آخر بارندگی را مربوط به سال آبی 76 - 75 به میزان 112.6 میلیمتر اعلام کرد.
وی تصریح کرد: بیشترین ریزش جوی شش ماهه سال آبی 92-91 به میزان 50.7 میلیمتر در آذر اتفاق افتاده است.
همتی اظهار داشت: بارش شش ماهه نخست سال آبی جاری در سه حوضه دریای خزر، دریاچه ارومیه و سرخس از میانگین زمان مشابه دوره درازمدت بیشتر و در سه حوضه خلیج فارس، مرکزی و مرزی شرق از میانگین زمان مشابه دوره درازمدت کمتر بوده است.

وی همچنین در باره وضع بارش های نیمه نخست سال آبی 92 - 91 در 30 حوضه آبریز فرعی کشور گفت: ارتفاع ریزش های جوی در 15 زیر حوضه در مقایسه با میانگین دوره درازمدت افزایش و در 15 زیرحوضه کاهش داشته است.
معاون هماهنگی حوضه های آبریز شرکت مدیریت منابع آب ایران بیشترین افزایش را مربوط به زیرحوضه قره سو و گرگان به میزان 69 درصد و بیشترین کاهش را مربوط به زیر حوضه کل، مهران و مسیل های جنوبی به میزان 39 درصد مطرح کرد.