وزير امور خارجه ايران درديدار با مدير کل دفتر سازمان ملل با تاکيد بر اهميت کنفرانس خلع سلاح به عنوان تنها نهاد مذاکراتي در زمينه خلع سلاح گفت:الويت ايران در اين کنفرانس مذاکره براي نابودي کامل سلاح هاي هسته اي است و از هر گونه برنامه اي که در جهت نابودي اين سلاح ها باشد حمايت مي کند.
"> وزير امور خارجه ايران درديدار با مدير کل دفتر سازمان ملل با تاکيد بر اهميت کنفرانس خلع سلاح به عنوان تنها نهاد مذاکراتي در زمينه خلع سلاح گفت:الويت ايران در اين کنفرانس مذاکره براي نابودي کامل سلاح هاي هسته اي است و از هر گونه برنامه اي که در جهت نابودي اين سلاح ها باشد حمايت مي کند.
"> وزير امور خارجه ايران درديدار با مدير کل دفتر سازمان ملل با تاکيد بر اهميت کنفرانس خلع سلاح به عنوان تنها نهاد مذاکراتي در زمينه خلع سلاح گفت:الويت ايران در اين کنفرانس مذاکره براي نابودي کامل سلاح هاي هسته اي است و از هر گونه برنامه اي که در جهت نابودي اين سلاح ها باشد حمايت مي کند.
"> وزير امور خارجه ايران درديدار با مدير کل دفتر سازمان ملل با تاکيد بر اهميت کنفرانس خلع سلاح به عنوان تنها نهاد مذاکراتي در زمينه خلع سلاح گفت:الويت ايران در اين کنفرانس مذاکره براي نابودي کامل سلاح هاي هسته اي است و از هر گونه برنامه اي که در جهت نابودي اين سلاح ها باشد حمايت مي کند.
"> وزير امور خارجه ايران درديدار با مدير کل دفتر سازمان ملل با تاکيد بر اهميت کنفرانس خلع سلاح به عنوان تنها نهاد مذاکراتي در زمينه خلع سلاح گفت:الويت ايران در اين کنفرانس مذاکره براي نابودي کامل سلاح هاي هسته اي است و از هر گونه برنامه اي که در جهت نابودي اين سلاح ها باشد حمايت مي کند.
"> وزير امور خارجه ايران درديدار با مدير کل دفتر سازمان ملل با تاکيد بر اهميت کنفرانس خلع سلاح به عنوان تنها نهاد مذاکراتي در زمينه خلع سلاح گفت:الويت ايران در اين کنفرانس مذاکره براي نابودي کامل سلاح هاي هسته اي است و از هر گونه برنامه اي که در جهت نابودي اين سلاح ها باشد حمايت مي کند.
"> وزير امور خارجه ايران درديدار با مدير کل دفتر سازمان ملل با تاکيد بر اهميت کنفرانس خلع سلاح به عنوان تنها نهاد مذاکراتي در زمينه خلع سلاح گفت:الويت ايران در اين کنفرانس مذاکره براي نابودي کامل سلاح هاي هسته اي است و از هر گونه برنامه اي که در جهت نابودي اين سلاح ها باشد حمايت مي کند.
"> صالحي:خواهان اعمال کامل حقوق خود طبقNTP هستيم