رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر كشور از اجراي طرح راهنمايي مسافرين نوروزي با بكارگيري 18هزار جوان آموزش ديده در هزار پايگاه مختلف كشور خبر داد.
"> رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر كشور از اجراي طرح راهنمايي مسافرين نوروزي با بكارگيري 18هزار جوان آموزش ديده در هزار پايگاه مختلف كشور خبر داد.
"> رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر كشور از اجراي طرح راهنمايي مسافرين نوروزي با بكارگيري 18هزار جوان آموزش ديده در هزار پايگاه مختلف كشور خبر داد.
"> رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر كشور از اجراي طرح راهنمايي مسافرين نوروزي با بكارگيري 18هزار جوان آموزش ديده در هزار پايگاه مختلف كشور خبر داد.
"> رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر كشور از اجراي طرح راهنمايي مسافرين نوروزي با بكارگيري 18هزار جوان آموزش ديده در هزار پايگاه مختلف كشور خبر داد.
"> رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر كشور از اجراي طرح راهنمايي مسافرين نوروزي با بكارگيري 18هزار جوان آموزش ديده در هزار پايگاه مختلف كشور خبر داد.
"> رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر كشور از اجراي طرح راهنمايي مسافرين نوروزي با بكارگيري 18هزار جوان آموزش ديده در هزار پايگاه مختلف كشور خبر داد.
"> اجراي طرح راهنمايي مسافران نوروزي در هزار پايگاه