بانک مرکزي اعلام کرد: توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1376 در سه سال 1389-1387 به ترتيب 495266 و 509895 و 539219 ميليارد ريال بوده است.
"> بانک مرکزي اعلام کرد: توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1376 در سه سال 1389-1387 به ترتيب 495266 و 509895 و 539219 ميليارد ريال بوده است.
"> بانک مرکزي اعلام کرد: توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1376 در سه سال 1389-1387 به ترتيب 495266 و 509895 و 539219 ميليارد ريال بوده است.
"> بانک مرکزي اعلام کرد: توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1376 در سه سال 1389-1387 به ترتيب 495266 و 509895 و 539219 ميليارد ريال بوده است.
"> بانک مرکزي اعلام کرد: توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1376 در سه سال 1389-1387 به ترتيب 495266 و 509895 و 539219 ميليارد ريال بوده است.
"> بانک مرکزي اعلام کرد: توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1376 در سه سال 1389-1387 به ترتيب 495266 و 509895 و 539219 ميليارد ريال بوده است.
"> بانک مرکزي اعلام کرد: توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1376 در سه سال 1389-1387 به ترتيب 495266 و 509895 و 539219 ميليارد ريال بوده است.
"> اعلام نرخ رشد اقتصادي 1388 و 1389