حملات گروههاي مسلح در شهرهاي حمص ، ادلب و درعا در مرکز، شمال و جنوب سوريه همچنان ادامه دارد.
"> حملات گروههاي مسلح در شهرهاي حمص ، ادلب و درعا در مرکز، شمال و جنوب سوريه همچنان ادامه دارد.
"> حملات گروههاي مسلح در شهرهاي حمص ، ادلب و درعا در مرکز، شمال و جنوب سوريه همچنان ادامه دارد.
"> حملات گروههاي مسلح در شهرهاي حمص ، ادلب و درعا در مرکز، شمال و جنوب سوريه همچنان ادامه دارد.
"> حملات گروههاي مسلح در شهرهاي حمص ، ادلب و درعا در مرکز، شمال و جنوب سوريه همچنان ادامه دارد.
"> حملات گروههاي مسلح در شهرهاي حمص ، ادلب و درعا در مرکز، شمال و جنوب سوريه همچنان ادامه دارد.
"> حملات گروههاي مسلح در شهرهاي حمص ، ادلب و درعا در مرکز، شمال و جنوب سوريه همچنان ادامه دارد.
"> ادامه حملات گروههاي مسلح در سوريه