حمله افراد مسلح ناشناس به اتوبوس مسافربري در محله اي در شمال پاکستان ، دست کم هجده کشته و هشت زخمي بر جا گذاشت.
">  حمله افراد مسلح ناشناس به اتوبوس مسافربري در محله اي در شمال پاکستان ، دست کم هجده کشته و هشت زخمي بر جا گذاشت.
">  حمله افراد مسلح ناشناس به اتوبوس مسافربري در محله اي در شمال پاکستان ، دست کم هجده کشته و هشت زخمي بر جا گذاشت.
">  حمله افراد مسلح ناشناس به اتوبوس مسافربري در محله اي در شمال پاکستان ، دست کم هجده کشته و هشت زخمي بر جا گذاشت.
">  حمله افراد مسلح ناشناس به اتوبوس مسافربري در محله اي در شمال پاکستان ، دست کم هجده کشته و هشت زخمي بر جا گذاشت.
">  حمله افراد مسلح ناشناس به اتوبوس مسافربري در محله اي در شمال پاکستان ، دست کم هجده کشته و هشت زخمي بر جا گذاشت.
">  حمله افراد مسلح ناشناس به اتوبوس مسافربري در محله اي در شمال پاکستان ، دست کم هجده کشته و هشت زخمي بر جا گذاشت.
"> 26 کشته و زخمي در حمله به اتوبوسي در پاکستان