زمين لرزه 5 و 4دهم ريشتري ديشب در راور به منازل شهري وروستايي بين 15 تا 70 درصد خسارت رسانده است .
"> خسارت 15 تا 70 درصدي زلزله شهرستان راور