رئيس جمهور با بيان اينکه حضور در انتخابات يک تکليف همگاني است که اين حق رأي براي همه مردم وجود دارد گفت:حضور نمايندگان کاردان و پايبند به حقوق ملت موجب وحدت، همدلي و همبستگي ملي خواهد شد.

"> رئيس جمهور با بيان اينکه حضور در انتخابات يک تکليف همگاني است که اين حق رأي براي همه مردم وجود دارد گفت:حضور نمايندگان کاردان و پايبند به حقوق ملت موجب وحدت، همدلي و همبستگي ملي خواهد شد.

"> رئيس جمهور با بيان اينکه حضور در انتخابات يک تکليف همگاني است که اين حق رأي براي همه مردم وجود دارد گفت:حضور نمايندگان کاردان و پايبند به حقوق ملت موجب وحدت، همدلي و همبستگي ملي خواهد شد.

"> رئيس جمهور با بيان اينکه حضور در انتخابات يک تکليف همگاني است که اين حق رأي براي همه مردم وجود دارد گفت:حضور نمايندگان کاردان و پايبند به حقوق ملت موجب وحدت، همدلي و همبستگي ملي خواهد شد.

"> رئيس جمهور با بيان اينکه حضور در انتخابات يک تکليف همگاني است که اين حق رأي براي همه مردم وجود دارد گفت:حضور نمايندگان کاردان و پايبند به حقوق ملت موجب وحدت، همدلي و همبستگي ملي خواهد شد.

"> رئيس جمهور با بيان اينکه حضور در انتخابات يک تکليف همگاني است که اين حق رأي براي همه مردم وجود دارد گفت:حضور نمايندگان کاردان و پايبند به حقوق ملت موجب وحدت، همدلي و همبستگي ملي خواهد شد.

"> رئيس جمهور با بيان اينکه حضور در انتخابات يک تکليف همگاني است که اين حق رأي براي همه مردم وجود دارد گفت:حضور نمايندگان کاردان و پايبند به حقوق ملت موجب وحدت، همدلي و همبستگي ملي خواهد شد.

"> نمايندگان کاردان موجب وحدت، همدلي و همبستگي ملي ميشود