بشار اسد رئيس جمهور سوريه دستور عمل به قانون اساسي جديد اين کشور را صادر کرد.همزمان شهروندان سوري با اعلام حمايت از قانون اساسي جديد ، از سياست هاي بشار اسد قدرداني کردند.

"> بشار اسد دستورعمل به قانون اساسي جديد را صادر کرد