به گزارش پخش اخبار چند رسانه اي واحد مرکزي خبر، اسامي نامزدهاي گروههاي مختلف حاضر در انتخابات به شرح زير مي باشد.
"> اسامي نامزدهاي گروههاي مختلف در انتخابات مجلس