مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام از عرضه گوشت قرمز با قيمت تعديل شده از هفته آينده خبر داد و گفت: قيمت گوشت را 10 تا 20 درصد کاهش مي دهيم.
"> مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام از عرضه گوشت قرمز با قيمت تعديل شده از هفته آينده خبر داد و گفت: قيمت گوشت را 10 تا 20 درصد کاهش مي دهيم.
"> مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام از عرضه گوشت قرمز با قيمت تعديل شده از هفته آينده خبر داد و گفت: قيمت گوشت را 10 تا 20 درصد کاهش مي دهيم.
"> مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام از عرضه گوشت قرمز با قيمت تعديل شده از هفته آينده خبر داد و گفت: قيمت گوشت را 10 تا 20 درصد کاهش مي دهيم.
"> مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام از عرضه گوشت قرمز با قيمت تعديل شده از هفته آينده خبر داد و گفت: قيمت گوشت را 10 تا 20 درصد کاهش مي دهيم.
"> مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام از عرضه گوشت قرمز با قيمت تعديل شده از هفته آينده خبر داد و گفت: قيمت گوشت را 10 تا 20 درصد کاهش مي دهيم.
"> مديرعامل شرکت پشتيباني امور دام از عرضه گوشت قرمز با قيمت تعديل شده از هفته آينده خبر داد و گفت: قيمت گوشت را 10 تا 20 درصد کاهش مي دهيم.
"> توزيع گسترده گوشت قرمز با قيمت تعديل شده