معاون اول رئيس جمهور گفت: به اندازه کافي براي شب عيد کالاي اساسي خريده و ذخيره کرده ايم.
"> ذخيره کافي کالاي اساسي براي شب عيد