رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گفت: حدود 500 هزار نفر از دستگاه هاي مختلف، براي اجراي طرح ترافيکي نوروزي سازماندهي شدند.
"> سازماندهي 500 هزار نفر براي اجراي طرح ترافيکي نوروزي