مخالفان نظام سرمایه داری که صبح امروز از محوطه کلیسای سنت پاول در لندن بیرون رانده شدند اعلام کردند امشب مجمع عمومی خود را بر روی پله های این کلیسا برگزار می کنند."> مخالفان نظام سرمایه داری در لندن: امشب باز می گردیم