پژوهش ها نشان مي دهد کساني که از داروهاي خواب آور استفاده مي کنند چهار برابر بيشتر از افرادي که اين داروها را مصرف نمي کنند با خطر مرگ مواجه هستند."> افزايش خطر مرگ با داروهاي خواب آور