وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعطای جایزه اسکار به فیلم سینمایی«جدایی نادر از سیمین » موفقیت ارزشمندی بود.

">

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعطای جایزه اسکار به فیلم سینمایی«جدایی نادر از سیمین » موفقیت ارزشمندی بود.

">

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعطای جایزه اسکار به فیلم سینمایی«جدایی نادر از سیمین » موفقیت ارزشمندی بود.

">

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعطای جایزه اسکار به فیلم سینمایی«جدایی نادر از سیمین » موفقیت ارزشمندی بود.

">

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعطای جایزه اسکار به فیلم سینمایی«جدایی نادر از سیمین » موفقیت ارزشمندی بود.

">

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعطای جایزه اسکار به فیلم سینمایی«جدایی نادر از سیمین » موفقیت ارزشمندی بود.

">

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعطای جایزه اسکار به فیلم سینمایی«جدایی نادر از سیمین » موفقیت ارزشمندی بود.

"> وزیر ارشاد: اسکار «جدایی نادر از سیمین» موفقیتي ارزشمند