حاجیه خانم منصوره منزوی مادر شهید سید مرتضی آوینی دیشب در سن85 سالگی به دیار باقی شتافت."> حاجیه خانم منصوره منزوی مادر شهید سید مرتضی آوینی دیشب در سن85 سالگی به دیار باقی شتافت."> حاجیه خانم منصوره منزوی مادر شهید سید مرتضی آوینی دیشب در سن85 سالگی به دیار باقی شتافت."> حاجیه خانم منصوره منزوی مادر شهید سید مرتضی آوینی دیشب در سن85 سالگی به دیار باقی شتافت."> حاجیه خانم منصوره منزوی مادر شهید سید مرتضی آوینی دیشب در سن85 سالگی به دیار باقی شتافت."> حاجیه خانم منصوره منزوی مادر شهید سید مرتضی آوینی دیشب در سن85 سالگی به دیار باقی شتافت."> حاجیه خانم منصوره منزوی مادر شهید سید مرتضی آوینی دیشب در سن85 سالگی به دیار باقی شتافت."> درگذشت مادر شهید آوینی