امروز در بورس تهران نمادهای مهم و تاثیر گذار بازار باعث رشد متغیرهای بورسی شدند و شاخص کل بورس با رشدی 146 واحدی به 25 هزار و 244 واحد رسید. "> امروز در بورس تهران نمادهای مهم و تاثیر گذار بازار باعث رشد متغیرهای بورسی شدند و شاخص کل بورس با رشدی 146 واحدی به 25 هزار و 244 واحد رسید. "> امروز در بورس تهران نمادهای مهم و تاثیر گذار بازار باعث رشد متغیرهای بورسی شدند و شاخص کل بورس با رشدی 146 واحدی به 25 هزار و 244 واحد رسید. "> امروز در بورس تهران نمادهای مهم و تاثیر گذار بازار باعث رشد متغیرهای بورسی شدند و شاخص کل بورس با رشدی 146 واحدی به 25 هزار و 244 واحد رسید. "> امروز در بورس تهران نمادهای مهم و تاثیر گذار بازار باعث رشد متغیرهای بورسی شدند و شاخص کل بورس با رشدی 146 واحدی به 25 هزار و 244 واحد رسید. "> امروز در بورس تهران نمادهای مهم و تاثیر گذار بازار باعث رشد متغیرهای بورسی شدند و شاخص کل بورس با رشدی 146 واحدی به 25 هزار و 244 واحد رسید. "> امروز در بورس تهران نمادهای مهم و تاثیر گذار بازار باعث رشد متغیرهای بورسی شدند و شاخص کل بورس با رشدی 146 واحدی به 25 هزار و 244 واحد رسید. "> ادامه روند صعودی شاخص کل بورس تهران