کارشناسان عرب و روس  بر ویژگی های ممتاز حضور مردم سوریه در همه پرسی قانون اساسی این کشور تاکید کردند.
"> مردم سوریه در همه پرسی، غرب را ناامید کردند