نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: گزارش اخیر آمانومدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی سندی بر پیشرفت و دستاوردهای صلح امیز هسته ای ایران است و براین موضوع که مواد و فعالیت های هسته ای به سوی اهداف نظامی منحرف نشده است، صحه می گذارد ."> گزارش آمانو سندی بر دستاوردهای صلح امیز هسته ای ایران