مراکز حقوق بشر تعداد زندانیان امنیتی در عربستان را بیش از 30 هزار نفر می دانند که بسیاری از آنها بدون هرگونه اتهام و صرفا به خاطر  داشتن عقاید غیر قابل قبول حکومتی سالهاست که در زندان به سر می برند و خانواده ها از سرنوشت آن ها بی اطلاعند.

">

مراکز حقوق بشر تعداد زندانیان امنیتی در عربستان را بیش از 30 هزار نفر می دانند که بسیاری از آنها بدون هرگونه اتهام و صرفا به خاطر  داشتن عقاید غیر قابل قبول حکومتی سالهاست که در زندان به سر می برند و خانواده ها از سرنوشت آن ها بی اطلاعند.

">

مراکز حقوق بشر تعداد زندانیان امنیتی در عربستان را بیش از 30 هزار نفر می دانند که بسیاری از آنها بدون هرگونه اتهام و صرفا به خاطر  داشتن عقاید غیر قابل قبول حکومتی سالهاست که در زندان به سر می برند و خانواده ها از سرنوشت آن ها بی اطلاعند.

">

مراکز حقوق بشر تعداد زندانیان امنیتی در عربستان را بیش از 30 هزار نفر می دانند که بسیاری از آنها بدون هرگونه اتهام و صرفا به خاطر  داشتن عقاید غیر قابل قبول حکومتی سالهاست که در زندان به سر می برند و خانواده ها از سرنوشت آن ها بی اطلاعند.

">

مراکز حقوق بشر تعداد زندانیان امنیتی در عربستان را بیش از 30 هزار نفر می دانند که بسیاری از آنها بدون هرگونه اتهام و صرفا به خاطر  داشتن عقاید غیر قابل قبول حکومتی سالهاست که در زندان به سر می برند و خانواده ها از سرنوشت آن ها بی اطلاعند.

">

مراکز حقوق بشر تعداد زندانیان امنیتی در عربستان را بیش از 30 هزار نفر می دانند که بسیاری از آنها بدون هرگونه اتهام و صرفا به خاطر  داشتن عقاید غیر قابل قبول حکومتی سالهاست که در زندان به سر می برند و خانواده ها از سرنوشت آن ها بی اطلاعند.

">

مراکز حقوق بشر تعداد زندانیان امنیتی در عربستان را بیش از 30 هزار نفر می دانند که بسیاری از آنها بدون هرگونه اتهام و صرفا به خاطر  داشتن عقاید غیر قابل قبول حکومتی سالهاست که در زندان به سر می برند و خانواده ها از سرنوشت آن ها بی اطلاعند.

"> شمار زندانیان امنیتی عربستان 30 هزار نفر است