مشاور روابط عمومی در میامی امریکا گفت، رئیس جمهور امریکا امتیارات یک پادشاه یا یک دیکتاتور را دارد.">  مشاور روابط عمومی در میامی امریکا گفت، رئیس جمهور امریکا امتیارات یک پادشاه یا یک دیکتاتور را دارد.">  مشاور روابط عمومی در میامی امریکا گفت، رئیس جمهور امریکا امتیارات یک پادشاه یا یک دیکتاتور را دارد.">  مشاور روابط عمومی در میامی امریکا گفت، رئیس جمهور امریکا امتیارات یک پادشاه یا یک دیکتاتور را دارد.">  مشاور روابط عمومی در میامی امریکا گفت، رئیس جمهور امریکا امتیارات یک پادشاه یا یک دیکتاتور را دارد.">  مشاور روابط عمومی در میامی امریکا گفت، رئیس جمهور امریکا امتیارات یک پادشاه یا یک دیکتاتور را دارد.">  مشاور روابط عمومی در میامی امریکا گفت، رئیس جمهور امریکا امتیارات یک پادشاه یا یک دیکتاتور را دارد."> رئیس جمهور امریکا اختیارات یک دیکتاتور را دارد