شماری از اعضای گروه موسوم به شورای ملی مخالفان سوریه استعفا کردند.

"> استعفاي شماری ازاعضای گروه موسوم به شورای مخالفان سوریه