تحلیلگر امریکایی تصریح کرد : سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی،موساد ،  پلیس امریکا را  برای سرکوب معترضان به نظام اقتصادی آموزش می دهد."> موساد پلیس امریکا را آموزش می دهد