با ابلاغ بخشنامه ای از جانب لطف الله فروزنده، اعاده به خدمت و نحوه بکارگیری افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى به منظور ایجاد وحدت رویه واحد تعیین شد."> نحوه بکارگیرى افراد بازنشسته در دستگاههاى اجرایى