نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا همزمان با تنظیم بازار ایام پایانی سال و به منظور رفاه حال شهروندان در خریدهای شب عید ، از امروز در 6 نقطه تهران آغاز می‌ شود. 

">

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا همزمان با تنظیم بازار ایام پایانی سال و به منظور رفاه حال شهروندان در خریدهای شب عید ، از امروز در 6 نقطه تهران آغاز می‌ شود. 

">

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا همزمان با تنظیم بازار ایام پایانی سال و به منظور رفاه حال شهروندان در خریدهای شب عید ، از امروز در 6 نقطه تهران آغاز می‌ شود. 

">

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا همزمان با تنظیم بازار ایام پایانی سال و به منظور رفاه حال شهروندان در خریدهای شب عید ، از امروز در 6 نقطه تهران آغاز می‌ شود. 

">

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا همزمان با تنظیم بازار ایام پایانی سال و به منظور رفاه حال شهروندان در خریدهای شب عید ، از امروز در 6 نقطه تهران آغاز می‌ شود. 

">

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا همزمان با تنظیم بازار ایام پایانی سال و به منظور رفاه حال شهروندان در خریدهای شب عید ، از امروز در 6 نقطه تهران آغاز می‌ شود. 

">

نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا همزمان با تنظیم بازار ایام پایانی سال و به منظور رفاه حال شهروندان در خریدهای شب عید ، از امروز در 6 نقطه تهران آغاز می‌ شود. 

"> آغاز بکار نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا از امروز