وزير کشور از آمادگي اين وزارتخانه براي برگزاري  پرشکوه انتخابات 12 اسفند مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
"> آمادگي کامل وزارت کشور براي انتخابات پرشکوه