رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات ایران و آژانس باید در چارچوب مشخصی انجام شود.

">

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات ایران و آژانس باید در چارچوب مشخصی انجام شود.

">

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات ایران و آژانس باید در چارچوب مشخصی انجام شود.

">

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات ایران و آژانس باید در چارچوب مشخصی انجام شود.

">

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات ایران و آژانس باید در چارچوب مشخصی انجام شود.

">

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات ایران و آژانس باید در چارچوب مشخصی انجام شود.

">

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات ایران و آژانس باید در چارچوب مشخصی انجام شود.

"> عباسی: نتیجه مذاکرات ایران و اژانس مثبت بوده است