منابع آمریکایی فاش کردند  وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طرح عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه را آماده کرده است. "> منابع آمریکایی فاش کردند  وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طرح عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه را آماده کرده است. "> منابع آمریکایی فاش کردند  وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طرح عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه را آماده کرده است. "> منابع آمریکایی فاش کردند  وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طرح عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه را آماده کرده است. "> منابع آمریکایی فاش کردند  وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طرح عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه را آماده کرده است. "> منابع آمریکایی فاش کردند  وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طرح عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه را آماده کرده است. "> منابع آمریکایی فاش کردند  وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طرح عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه را آماده کرده است. "> آمریکا طرح عملیات نظامی علیه سوریه را آماده کرده است