وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر گزارش سازمانها و نهادهای اطلاعاتی این کشور مبنی بر غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران صحه گذاشت .

">

وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر گزارش سازمانها و نهادهای اطلاعاتی این کشور مبنی بر غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران صحه گذاشت .

">

وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر گزارش سازمانها و نهادهای اطلاعاتی این کشور مبنی بر غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران صحه گذاشت .

">

وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر گزارش سازمانها و نهادهای اطلاعاتی این کشور مبنی بر غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران صحه گذاشت .

">

وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر گزارش سازمانها و نهادهای اطلاعاتی این کشور مبنی بر غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران صحه گذاشت .

">

وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر گزارش سازمانها و نهادهای اطلاعاتی این کشور مبنی بر غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران صحه گذاشت .

">

وزیر امور خارجه آمریکا نیز بر گزارش سازمانها و نهادهای اطلاعاتی این کشور مبنی بر غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران صحه گذاشت .

"> اذعان کلینتون به غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران