شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 110 واحد بالا رفت و به 25 هزار و 248 واحد رسید."> شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 110 واحد بالا رفت و به 25 هزار و 248 واحد رسید."> شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 110 واحد بالا رفت و به 25 هزار و 248 واحد رسید."> شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 110 واحد بالا رفت و به 25 هزار و 248 واحد رسید."> شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 110 واحد بالا رفت و به 25 هزار و 248 واحد رسید."> شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 110 واحد بالا رفت و به 25 هزار و 248 واحد رسید."> شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز 110 واحد بالا رفت و به 25 هزار و 248 واحد رسید."> رشد سه رقمی شاخص کل بورس تهران