6 هزار و 700 واحد  مسكن  مهر  فردا  با  حضور  رئيس جمهور  در استان البرز به بهره برداري مي رسد.
"> 6 هزار و 700 واحد  مسكن  مهر  فردا  با  حضور  رئيس جمهور  در استان البرز به بهره برداري مي رسد.
"> 6 هزار و 700 واحد  مسكن  مهر  فردا  با  حضور  رئيس جمهور  در استان البرز به بهره برداري مي رسد.
"> 6 هزار و 700 واحد  مسكن  مهر  فردا  با  حضور  رئيس جمهور  در استان البرز به بهره برداري مي رسد.
"> 6 هزار و 700 واحد  مسكن  مهر  فردا  با  حضور  رئيس جمهور  در استان البرز به بهره برداري مي رسد.
"> 6 هزار و 700 واحد  مسكن  مهر  فردا  با  حضور  رئيس جمهور  در استان البرز به بهره برداري مي رسد.
"> 6 هزار و 700 واحد  مسكن  مهر  فردا  با  حضور  رئيس جمهور  در استان البرز به بهره برداري مي رسد.
"> افتتاح بيش از 6 هزار مسكن مهر استان البرز ؛ فردا