سخنگوي وزارت امور خارجه سوريه اظهارات برخي کشورها از جمله قطر مبني بر مجهز کردن گروه هاي مسلح در کشورش را موضعي خصمانه عليه دمشق برشمرد و گفت : کساني که چنين نظري دارند در ادامه خونريزي در سوريه شريک جرم هستند.

">

سخنگوي وزارت امور خارجه سوريه اظهارات برخي کشورها از جمله قطر مبني بر مجهز کردن گروه هاي مسلح در کشورش را موضعي خصمانه عليه دمشق برشمرد و گفت : کساني که چنين نظري دارند در ادامه خونريزي در سوريه شريک جرم هستند.

">

سخنگوي وزارت امور خارجه سوريه اظهارات برخي کشورها از جمله قطر مبني بر مجهز کردن گروه هاي مسلح در کشورش را موضعي خصمانه عليه دمشق برشمرد و گفت : کساني که چنين نظري دارند در ادامه خونريزي در سوريه شريک جرم هستند.

">

سخنگوي وزارت امور خارجه سوريه اظهارات برخي کشورها از جمله قطر مبني بر مجهز کردن گروه هاي مسلح در کشورش را موضعي خصمانه عليه دمشق برشمرد و گفت : کساني که چنين نظري دارند در ادامه خونريزي در سوريه شريک جرم هستند.

">

سخنگوي وزارت امور خارجه سوريه اظهارات برخي کشورها از جمله قطر مبني بر مجهز کردن گروه هاي مسلح در کشورش را موضعي خصمانه عليه دمشق برشمرد و گفت : کساني که چنين نظري دارند در ادامه خونريزي در سوريه شريک جرم هستند.

">

سخنگوي وزارت امور خارجه سوريه اظهارات برخي کشورها از جمله قطر مبني بر مجهز کردن گروه هاي مسلح در کشورش را موضعي خصمانه عليه دمشق برشمرد و گفت : کساني که چنين نظري دارند در ادامه خونريزي در سوريه شريک جرم هستند.

">

سخنگوي وزارت امور خارجه سوريه اظهارات برخي کشورها از جمله قطر مبني بر مجهز کردن گروه هاي مسلح در کشورش را موضعي خصمانه عليه دمشق برشمرد و گفت : کساني که چنين نظري دارند در ادامه خونريزي در سوريه شريک جرم هستند.

"> سوريه : آمريکا از رفتار زورگويانه دست بردارد