ششمين دوره جشنواره " قند پارسي" با حضور هنرمندان ايران و افغانستان در تالار سوره حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي گشايش يافت.


"> ششمين دوره جشنواره " قند پارسي" با حضور هنرمندان ايران و افغانستان در تالار سوره حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي گشايش يافت.


"> ششمين دوره جشنواره " قند پارسي" با حضور هنرمندان ايران و افغانستان در تالار سوره حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي گشايش يافت.


"> ششمين دوره جشنواره " قند پارسي" با حضور هنرمندان ايران و افغانستان در تالار سوره حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي گشايش يافت.


"> ششمين دوره جشنواره " قند پارسي" با حضور هنرمندان ايران و افغانستان در تالار سوره حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي گشايش يافت.


"> ششمين دوره جشنواره " قند پارسي" با حضور هنرمندان ايران و افغانستان در تالار سوره حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي گشايش يافت.


"> ششمين دوره جشنواره " قند پارسي" با حضور هنرمندان ايران و افغانستان در تالار سوره حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي گشايش يافت.


"> آغاز جشنواره قند پارسي در تهران