نيروهاي رژيم آل خليفه با پشتيباني نيروهاي عربستان به منازل شهروندان در منطقه بني جمره يورش بردند و اقدام به بازداشت برخي شهروندان کردند.
"> حمله نظاميان آل خليفه به منطقه بني جمره