وزيران امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و امارات با تاکيد بر ضرورت گسترش مناسبات تهران - ابوظبي ، دوستي دو کشور را به نفع دو ملت و منطقه خواندند."> وزيران امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و امارات با تاکيد بر ضرورت گسترش مناسبات تهران - ابوظبي ، دوستي دو کشور را به نفع دو ملت و منطقه خواندند."> وزيران امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و امارات با تاکيد بر ضرورت گسترش مناسبات تهران - ابوظبي ، دوستي دو کشور را به نفع دو ملت و منطقه خواندند."> وزيران امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و امارات با تاکيد بر ضرورت گسترش مناسبات تهران - ابوظبي ، دوستي دو کشور را به نفع دو ملت و منطقه خواندند."> وزيران امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و امارات با تاکيد بر ضرورت گسترش مناسبات تهران - ابوظبي ، دوستي دو کشور را به نفع دو ملت و منطقه خواندند."> وزيران امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و امارات با تاکيد بر ضرورت گسترش مناسبات تهران - ابوظبي ، دوستي دو کشور را به نفع دو ملت و منطقه خواندند."> وزيران امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و امارات با تاکيد بر ضرورت گسترش مناسبات تهران - ابوظبي ، دوستي دو کشور را به نفع دو ملت و منطقه خواندند."> اراده مقامات ايران و امارات براي تعميق و تحکيم روابط