سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند، برای شهروندانی که کارت ملی آنان مفقود شده است و یا در دسترس نیست، گواهی تأیید شماره ملی صادر کنند.
"> امادگی ثبت احوال برای صدور گواهی تایید شماره ملی