سخنگوي وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروريستي حمله به مسافران ايالت گلگيت و بلتستان پاکستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادي از شيعيان اين ايالت شد محکوم و با خانواده قربانيان اين اقدام تروريستي ابراز همدردي کرد.


"> سخنگوي وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروريستي حمله به مسافران ايالت گلگيت و بلتستان پاکستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادي از شيعيان اين ايالت شد محکوم و با خانواده قربانيان اين اقدام تروريستي ابراز همدردي کرد.


"> سخنگوي وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروريستي حمله به مسافران ايالت گلگيت و بلتستان پاکستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادي از شيعيان اين ايالت شد محکوم و با خانواده قربانيان اين اقدام تروريستي ابراز همدردي کرد.


"> سخنگوي وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروريستي حمله به مسافران ايالت گلگيت و بلتستان پاکستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادي از شيعيان اين ايالت شد محکوم و با خانواده قربانيان اين اقدام تروريستي ابراز همدردي کرد.


"> سخنگوي وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروريستي حمله به مسافران ايالت گلگيت و بلتستان پاکستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادي از شيعيان اين ايالت شد محکوم و با خانواده قربانيان اين اقدام تروريستي ابراز همدردي کرد.


"> سخنگوي وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروريستي حمله به مسافران ايالت گلگيت و بلتستان پاکستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادي از شيعيان اين ايالت شد محکوم و با خانواده قربانيان اين اقدام تروريستي ابراز همدردي کرد.


"> سخنگوي وزارت امورخارجه کشورمان حادثه تروريستي حمله به مسافران ايالت گلگيت و بلتستان پاکستان را که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادي از شيعيان اين ايالت شد محکوم و با خانواده قربانيان اين اقدام تروريستي ابراز همدردي کرد.


"> ايران حادثه تروريستي پاکستان را محکوم کرد