در پي افشاگري يک شخصيت عربستاني درباره فساد گسترده شاهزادگان سعودي مقامات اين کشور با خريد بخشي از سهام پايگاه اينترنتي توئيتر تلاش کردند از پخش اين قبيل اطلاعات جلوگيري کنند.
"> تلاش مقامات سعودي براي ممانعت از افشاء فساد شاهزادگان