هزاران شهروند اروپايي روز چهارشنبه در اعتراض به طرح هاي رياضت اقتصادي تظاهرات کردند.
"> اعتراضات فراگير به بحران اقتصادي در اروپا