5 هزار و 455 شعبه اخذ راي براي راي گيري در استان تهران درنظر گرفته شده است .
"> جمع آوري آراي استان تهران در 5 هزار و 455 شعبه