سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: از مجموع داوطلباني که اسامي آنها به شوراي نگهبان رسيد در مجموع سه هزار و 467 نفر تأييد صلاحيت شدند.
"> کدخدايي: صلاحيت 10 داوطلب ديگر تأييد شد