رئيس جمهور گفت: بخش کشاورزي همچنان در اولويت اول برنامه هاي دولت قرار دارد.
"> رئيس جمهور: کشاورزي همچنان در اولويت اول است