دبيركل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين تاکيدکرد آمريكا مانع بررسي پرونده بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل شد.
"> دبيركل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين تاکيدکرد آمريكا مانع بررسي پرونده بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل شد.
"> دبيركل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين تاکيدکرد آمريكا مانع بررسي پرونده بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل شد.
"> دبيركل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين تاکيدکرد آمريكا مانع بررسي پرونده بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل شد.
"> دبيركل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين تاکيدکرد آمريكا مانع بررسي پرونده بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل شد.
"> دبيركل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين تاکيدکرد آمريكا مانع بررسي پرونده بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل شد.
"> دبيركل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين تاکيدکرد آمريكا مانع بررسي پرونده بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل شد.
"> آمريکا مانع طرح پرونده بحرين درشوراي حقوق بشر شد