نخست وزير قطر در ديدار اخير با پادشاه عربستان به شدت از باقي ماندن بشار اسد در قدرت ابراز نگراني کرده است. "> نخست وزير قطر در ديدار اخير با پادشاه عربستان به شدت از باقي ماندن بشار اسد در قدرت ابراز نگراني کرده است. "> نخست وزير قطر در ديدار اخير با پادشاه عربستان به شدت از باقي ماندن بشار اسد در قدرت ابراز نگراني کرده است. "> نخست وزير قطر در ديدار اخير با پادشاه عربستان به شدت از باقي ماندن بشار اسد در قدرت ابراز نگراني کرده است. "> نخست وزير قطر در ديدار اخير با پادشاه عربستان به شدت از باقي ماندن بشار اسد در قدرت ابراز نگراني کرده است. "> نخست وزير قطر در ديدار اخير با پادشاه عربستان به شدت از باقي ماندن بشار اسد در قدرت ابراز نگراني کرده است. "> نخست وزير قطر در ديدار اخير با پادشاه عربستان به شدت از باقي ماندن بشار اسد در قدرت ابراز نگراني کرده است. "> نگراني شديد قطر از ناکامي طرح سرنگوني بشار اسد