جامعه مدرسين حوزه علميه قم در بيانيه اي کشتار شيعيان درپاکستان و علامه سيد محمد ثقلين نقوي(ره) از روحانيون برجسته شيعه پاکستان را محکوم کرد و از دولت پاکستان و مجامع بين المللي خواست با پيگيري اين مسئله به اين حرکات مذبوحانه پايان دهند.

">

جامعه مدرسين حوزه علميه قم در بيانيه اي کشتار شيعيان درپاکستان و علامه سيد محمد ثقلين نقوي(ره) از روحانيون برجسته شيعه پاکستان را محکوم کرد و از دولت پاکستان و مجامع بين المللي خواست با پيگيري اين مسئله به اين حرکات مذبوحانه پايان دهند.

">

جامعه مدرسين حوزه علميه قم در بيانيه اي کشتار شيعيان درپاکستان و علامه سيد محمد ثقلين نقوي(ره) از روحانيون برجسته شيعه پاکستان را محکوم کرد و از دولت پاکستان و مجامع بين المللي خواست با پيگيري اين مسئله به اين حرکات مذبوحانه پايان دهند.

">

جامعه مدرسين حوزه علميه قم در بيانيه اي کشتار شيعيان درپاکستان و علامه سيد محمد ثقلين نقوي(ره) از روحانيون برجسته شيعه پاکستان را محکوم کرد و از دولت پاکستان و مجامع بين المللي خواست با پيگيري اين مسئله به اين حرکات مذبوحانه پايان دهند.

">

جامعه مدرسين حوزه علميه قم در بيانيه اي کشتار شيعيان درپاکستان و علامه سيد محمد ثقلين نقوي(ره) از روحانيون برجسته شيعه پاکستان را محکوم کرد و از دولت پاکستان و مجامع بين المللي خواست با پيگيري اين مسئله به اين حرکات مذبوحانه پايان دهند.

">

جامعه مدرسين حوزه علميه قم در بيانيه اي کشتار شيعيان درپاکستان و علامه سيد محمد ثقلين نقوي(ره) از روحانيون برجسته شيعه پاکستان را محکوم کرد و از دولت پاکستان و مجامع بين المللي خواست با پيگيري اين مسئله به اين حرکات مذبوحانه پايان دهند.

">

جامعه مدرسين حوزه علميه قم در بيانيه اي کشتار شيعيان درپاکستان و علامه سيد محمد ثقلين نقوي(ره) از روحانيون برجسته شيعه پاکستان را محکوم کرد و از دولت پاکستان و مجامع بين المللي خواست با پيگيري اين مسئله به اين حرکات مذبوحانه پايان دهند.

"> بيانيه جامعه مدرسين در پي شهادت جمعي از شيعيان پاکستان