به گزارش خبرگزاري فرانسه از ژنو، شوراي حقوق بشر سازمان ملل پيش نويس قطعنامه پيشنهادي قطر و ترکيه را که از سوريه مي خواهد «هر گونه خشونت» را متوقف کند تصويب کرد.
"> تصويب قطعنامه ضد سوري در شوراي حقوق بشر