تظاهرات ضد سرمايه داري در آمريکا و بازداشت معترضان باوجود برخورد وسرکوب پليس همچنان ادامه دارد.
"> ادامه بازداشت معترضان ضدسرمايه داري در آمريکا