وزير راه و شهرسازي گفت: دولت هاي نهم و دهم تاکنون دو هزار ميليارد تومان در قالب وام قرض الحسنه براي ساخت مسکن در اختيار مردم قرار داده است.

"> پرداخت 2 هزار ميليارد تومان وام براي ساخت مسکن